Algoritma Dersleri-2

Hatice Edis
3 min readApr 12, 2020

Operatörler

Operatörler

Merhaba arkadaşlar Algoritma derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Bu dersin konusu, Operatörler !

Operatörleri gruplandırırsak eğer, 3 çeşit operatör vardır.

 • Arimetik Operatörler
 • Karşılaştırma Operatörleri
 • Mantıksal Operatörler

1-) Aritmetik Operatörler

+  : Toplama-  : Çıkarma*  : Çarpma/  : Bölme^  : Üs Alma ( n^)%  : Mod Alma=  : Atama

“+” Operatörü’nün temel olarak 2 görevi vardır. Birincisi; matematikten de bildiğimiz gibi toplama işlemi için görevlendirilir. İkincisi de; verileri birbirine bağlama amacıyla kullanılabilir. Örneğin; 2 +3 için bilginiz gibi toplama işlemi görevi görür. “hello” +”world” için ise, iki metni birbirine birleştirip ”hello word” çıktısını verir.

“-” Operatörü ise, matematikteki çıkarma işlemi görevini görür. Yani küçük bir örnek verecek olursak 3–2 için 1 çıktısını alınır.

“*” Operatörü ise, matematikteki çarpma işlemini görevini görür. Örnek verecek olursak 3*2 için 6 çıktısı alınır.

“/” Operatörü ise, matematikteki bölme işlemini görevini görür. Örnek verecek olursak 10/2 için 5 çıktısı alınır.

“^” Operatörü ise, matematikteki üs alma işlemini görevini görür. Örnek verecek olursak 2^3 için 8 çıktısı alınır.

“%” Operatörü ise, Bölme işlemi sonucunda bölüm ve kalan olarak elde edilen sonuçtan kalanı verir. Bu kalanı bulma işlemine Mod alma işlemi denir. Örnek verirsek, 10'un 3'e bölümden bölüm 3, kalan 1'dir.Dolayısıyla, 10%3 için 1 çıktısı alınır.

“=” ( Atama) Operatörü ise, Bir değere, farklı bir değer atamanızı sağlar. Şöyle ki, elimizde bir işlem olsun. “2+3” işleminden elde edilen değeri, x diye bir değişkene atayalım.( değişkeni şuan matematikteki değişken şeklinde düşünebilirsiniz, sonra ki ders detaylı anlatacağım.) x = 2+3 şekilde ifade edebiliriz.

2-) Karşılaştırma Operatörleri

< : Küçük> : Büyük<= : Küçük Eşit>= : Büyük Eşit== : Eşit!= : Eşit Değil

Karşılaştırma operatörleri matematikten bildiğimiz üzere bir değerin, başka bir değer ile karşılaştırılıp küçük (küçük veya eşit), büyük ( büyük veya eşit), eşit, ve eşit olmadığını bulduğumuz operatörlerdir.

Küçük bir örnek verirsek; 10>3 için, 10, 3'ten büyük olduğu için ifade doğrudur. 7<5 için, 7'ten büyük olduğu için ifade yanlıştır. Bunları her biri, ifadenin doğru ve yanlış olmasına göre “true” veya “false” değer alırlar.

3-) Mantıksal Operatörler

Ve  : And, &Veya : Or, ||Değil : !, ^, not

Mantıksal operatörler birden çok şartı birleştirip, kullanılan operatöre göre ( &, ||) “true” , “false” değer dönerler. Koşul ifadelerine geldiğimizde daha çok mantığını anlayabileceğini düşündüğüm bir konu.

Ve” Operatörü ile bağlanan koşullardan hepsinin gerçekleşmesi durumda “true”, birinin bile gerçekleşmemesi durumda “false” değer döner. Kısaca örneklendirirsem, “(10<11) & (3 != 7)” ifadesi için, birinci ifade olan, “10<11” ifadesi doğrudur, İkinci ifade olan “ 3 != 7” ifadesi de doğrudur. Her iki ifade de doğru olduğundan tüm ifade doğrudur. “true” değer döner. Bu ifadeyi şu şekilde değiştirelim. “(10<11) & (3 != 7) & (90<9)” . ilk ifadenin doğru olduğunu biliyoruz. Üçüncü ifade “(90<9)” 90, 9 dan büyük olduğu olduğu ifade yanlıştır. Dolayısıyla ifadelerden biri gerçeklediği için, ifadenin tümü yanlış olur. “false” değer döner.

“Veya”: Operatörü ile bağlanan ifadelerde, bağlanan koşulların en az birinin gerçekleşmesi ( true olması) durumunda “true” döner. Diğer bir deyişle, bağlanan koşulların hiç biri gerçekleşmezse yanlış (false), diğer durumda doğru (true) değer döner. Örnek verirsek, “(3 == 7) & (90<9)” ifadesi için; 3, 7'ye eşit olmadığı için birinci ifade yanlış, ikinci ifade de 90 9'dan küçük olduğu için yanlıştır. Bu durumda tüm ifade yanlış “false” olur. İfadeyi “(3 != 7) & (90<9)” şu şekilde değiştirsek, ilk ifade doğru olur. Diğer ifade yanlış bile olsa, şartlardan biri gerçekleşmiş olur ve tüm ifade doğru “true” olur.

“Değil” Operatörü ise bir ifadenin değerini tam tersi olarak değiştirmemizi sağlar. Şöyle ki “(3 == 7) & (90<9)” bu ifadesinin değerinin “false” olduğunu incelemiştik. Bu ifadenin değiline bakarsak; “!((3 == 7) & (90<9))” ifade false olduğu için, true ya çevirir. “true” olan bir ifadeyi de “false” a çevirir.

Genel olarak operatörler bu şekilde arkadaşlar. Sürç-i klavye ettiyse affola, bir sonra ki derste görüşmek üzere :)

Not: Video izleyerek öğrenmek için Youtube’daki video linki : https://www.youtube.com/watch?v=RUXO9ORNhMw

--

--